• 1: NAVN OG HJEMSTED
 • 2: FORMÅL
 • 3: MEDLEMSKAB
 • 4: GENERALFORSAMLING
 • 5: BESTYRELSEN
 • 6: ØKONOMI
 • 7: GENSIDIG ANVENDELSE AF HINANDENS KØRETØJER
 • 8: FORENINGENS OPLØSNING

 

 • 1: NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er Danske By- og Delebiler Stk. 2: Dens hjemsted er den kommune, hvor sekretariatet er placeret.
 • 2: FORMÅL

Stk. 1: Foreningens formål er at fremme delebilisme i Danmark, og at bidrage til en miljømæssig bæredygtig udvikling indenfor transportområdet, hvor delebilisme i forhold til individuel bilisme bidrager til et bedre miljø og mindre trængsel gennem mindre kørsel, færre biler, og mere miljøvenlige biler. Delebilisme defineres ved at en åben gruppe af borgere har adgang via medlemskab eller abonnement til at benytte biler i ordningen og ved at der ikke følger chauffør med bilerne.

Stk. 2: Danske By- og Delebiler fremstår som brancheforening for delebiler udfra den til enhver tid gældende definition af delebiler og underkategorier af disse. Definitionen skal være tilgængelig på Danske By- og Delebilers hjemmeside. Definitionen vedtages på generalforsamlingen.

Stk. 2: Foreningens formål fremmes bl.a. gennem:

– samarbejde mellem de tilsluttede medlemmer

– kontakt til relevante offentlige myndigheder

– kontakt til kollektive trafikudbydere

– varetage interesser i forhold til relevante internationale og nationale organisationer.

 • 3: MEDLEMSKAB

Stk. 1 Danske By- og Delebiler har tre medlemstyper:

A: Som medlem af foreningen kan optages enhver organisation eller virksomhed, der udbyder delebiler i Danmark ud fra de på generalforsamlingen godkendte definitioner.

B: Organisationer og virksomheder der som del af deres virke fremmer delebilisme, men ikke er A medlemmer.

C: Støttemedlemmer som interesserer sig for delebilisme. Denne medlemsgruppe har ikke stemmeret på generalforsamlingen .

Stk. 2: Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. Forudbetalt kontingent refunderes ikke ved udtræden eller eksklusion.

Stk. 3: Et medlem kan ekskluderes af foreningen, hvis medlemmet direkte modarbejder dens formål og interesser eller ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, jfr. § 3, stk. 1. Eksklusionen foretages af bestyrelsen. Det ekskluderede medlem kan efter eget ønske bringe sagen op på den følgende generalforsamling.

Stk. 4    : Et medlem kan udtræde af foreningen med omgående virkning, dog skal aftaler i henhold til § 7 effektueres.

 • 4: GENERALFORSAMLING

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.

Stk. 3: Skriftlig indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden skal gives med 1 måneds varsel.

Stk. 4: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:

 • Valg af dirigent og referent

Dirigenten afklarer hvilke personer der indstilles med stemmeret for de enkelte organisationer. Kan en organisation ikke afgøre hvem der repræsenterer deres stemme på stedet eller ved skriftlig indstilling fra organisationens bestyrelse, mister organisationen sin stemmeret.

2) Bestyrelsens beretning

3) Regnskabsaflæggelse

4) Forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent.

5) Evt. indkomne forslag

6) Valg af bestyrelse i henhold til § 5

7) Eventuelt

Stk. 5: Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. De udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6: Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer. Vedtægtsændringer kræver dog, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Stk. 7: Kun medlemmer af foreningen har stemmeret, og hvert medlem har kun én stemme.

Stk. 8: Skriftlig afstemning skal finde sted, når 1/4 af de tilstedeværende medlemmer har anmodet herom. Ellers sker afstemning ved håndsoprækning. Personvalg skal dog foretages skriftligt.

Stk. 9: Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen senest 14 dage efter, at halvdelen af foreningens medlemmer eller et flertal af bestyrelsen har anmodet herom.

 • 5: BESTYRELSEN

Stk. 1: Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af to omgange. Først vælges bestyrelsesmedlemmer blandt A medlemmerne. Herefter vælges bestyrelsesmedlemmer blandt B medlemmerne. Bestyrelsen sammensættes således at A medlemmerne er i flertal.

Et medlem af bestyrelsen er en personligt udpeget repræsentant fra en organisation.  Det er denne person der varetager organisationens stemmeret.

Stk. 2: Alle valg til bestyrelsen sker for 2 år. Mindst 3 medlemmer vælges i ulige år og mindst 2 i lige år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 3 Hver A medlemsorganisation kan stille med et medlem til bestyrelsesvalget. Kun A medlemsorganisationer kan deltage i valget af disse bestyrelsesmedlemmer. Organisationerne kan desuden stille med en personlig suppleant for den pågældende repræsentant.

Stk. 4 Efter valget af A bestyrelsesmedlemmer, vælges der b bestyrelsesmedlemmer. Hver B medlemsorganisation kan stille et medlem samt en suppleant til bestyrelsesvalget. Kun B medlemsorganisationer kan deltage i valget.

Stk. 5: Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal, og den er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede.

Stk. 6: Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg efter behov.

Stk. 7: Bestyrelsen kan tilknytte lønnet og ulønnet bistand til bestyrelsesarbejdet efter behov. C medlemmer kan, efter ønske fra bestyrelsen, deltage i aktiviteter herunder bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Stk. 8: Bestyrelsen nedsætter et sekretariat, der varetager foreningens daglige drift.

 • 6: ØKONOMI

Stk. 1: Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres en gang årligt.

Stk. 2: Det reviderede regnskab samt forslag til budget forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 • 7: GENSIDIG ANVENDELSE AF KØRETØJER

Stk. 1: Alle medlemmer af Danske By- og Delebiler med rådighed over egne køretøjer har mulighed for at anvende andre medlemmers køretøjer.

Stk. 2: Al kørsel i andre medlemmers køretøjer foregår i henhold til det pågældende medlems regler og takster.

Stk. 3: Et medlem kan nægte andre medlemmer, der helt eller delvist dækker samme geografiske område, ret til at anvende medlemmets køretøjer i dette område.

Stk. 4: De nærmere retningslinjer for samarbejdet fastlægges af generalforsamlingen med almindeligt flertal og vedlægges disse vedtægter som bilag.

Stk. 5: Generalforsamlingen kan dispensere fra stk. 1, således at en eller flere navngivne medlemsorganisationer ikke er pligtige at stille deres køretøjer til rådighed for de øvrige medlemsorganisationer, ligesom medlemmer af de navngivne medlemsorganisationer heller ikke har krav på at kunne benytte de øvrige medlemsorganisationers køretøjer. En sådan dispensation gives for ét år ad gangen.

 • 8: FORENINGENS OPLØSNING

Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske, hvis 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmer herfor.

Stk. 2: I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens eventuelle midler i henhold til generalforsamlingens beslutning institutioner eller organisationer, der arbejder på at fremme mindre miljøbelastende transportformer.

 

BILAG TIL VEDTÆGTERNE jf.

 • 7 stk. 4 § 1: RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDE

Stk 1: Såfremt et medlem af én medlemsorganisation ønsker at benytte et køretøj tilhørende en anden medlemsorganisation, opkræves medlemmet betaling for benyttelsen svarende til det højeste beløb udregnet efter hhv. egen medlemsorganisations og den anden medlemsorganisations takster. Det fulde beløb tilfalder den anden medlemsorganisation.

Stk. 2: Medlemsorganisationerne kan gensidigt aftale regler, der afviger fra § 1 stk. 1.